poradenství, prevence a náprava poruch učení

Náprava grafomotoriky - vhodné pro předškoláky a mladší školáky.

V tomto kurzu se děti hravou formou získají správné návyky pro sed a úchop psacího náčiní při psaní, procvičí si hrubou a jemnou motoriku, lépe zvládnou rytmus při psaní a naučí se větší koncentraci na práci.

Cvičení jsou koncipována do 16ti lekcí. Každá lekce obsahuje nácvik jednoho grafického vzoru, který je výchozí pro vyvozování psacích písmen. Děti pracují nejprve s grafickými vzory na velkých formátech papíru, které se postupně zmenšují.

Cvičení jsou vhodná pro předškoláky a žáky 1. - 3. tříd jako prevence nebo náprava problémů při psaní (nestejně velká písmena, neupravené písmo, rychlá unavitelnost ruky při psaní,…).

Kurz vychází z koncepce Mgr. Jiřiny Bednářové a Mgr. Pavly Bubeníčkové.

 

Maxík – stimulační program, který je vhodný pro předškoláky, děti s odloženou školní docházkou a děti s potížemi v učení v 1.a 2. ročníku základní školy. Program je zaměřen na nácvik nových pohybových stereotypů, grafomotorických a komunikačních dovedností, posilování zrakového, sluchového a prostorového vnímání.

Autorkou programu je Mgr. Pavla Bubeníčková a PaedDr. Zdeňka Janhubová

Program se skládá z 15 lekcí, které jsou zaměřeny na:

Nácvik nových pohybových stereotypů.

Při cvičení s dítětem je uplatňován laskavý přístup, vyhýbáme se frustrujícím a stresujícím situacím, negativnímu hodnocení a napomínání. Dítě se snažíme naopak neustále chválit a obdivovat jeho úspěchy, zvedáme mu sebevědomí. Dítě si své úspěchy zaznamenává do Maxíkova deníčku.

 

HYPO - stimulační program pro děti předškolního věku, s odkladem školní docházky a žáky 1. tříd. Cvičení posiluje koncentraci pozornosti, zrakovou a sluchovou paměť, rozvíjí myšlení, řeč, zrakové, sluchové a prostorové vnímání, matematické představy.

Autorkou programu je PhDr. et. Mgr. Z. Michalová, Ph.D. a kolektiv konzultantů.

Hlavním cílem programu je prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností, které jsou nutné pro zvládnutí nároků v první třídě.

Program je koncipován do 12ti lekcí. Jedna lekce trvá jeden týden a obsahuje 6-7 úkolů. Rodič „pracuje“ s dítětem denně na zadaných úkolech. Dítě se tak učí hravou formou přijmout úkol, pracovat na něm a dokončit jej. Tím se rozvíjí také potřebné pracovní návyky.

 

Percepční a motorická oslabení – program vhodný zejména pro školáky, kteří mají problémy s koncentrací pozornosti a různé kognitivní a percepční deficity. Percepčně motorický trénink koriguje a rozvíjí oslabené funkce důležité pro zvládnutí psaní, čtení a počítání. Rozvíjí: zrakové, sluchové a prostorové vnímání, pozornost, paměť, řeč, matematické představy, serialitu, jemnou motoriku. Souhra pohybů a rytmicity propojuje poznávací a motorické složky.

 

Trénink fonematického uvědomování podle Elkonina – „V krajině slov a hlásek“ – ucelený program je určen pro předškoláky a děti s logopedickými vadami (dyslalií , vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči). Rozvíjí jazykový cit a specifické jazykové schopností důležité pro budoucí nácvik čtení a psaní.

 

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – test umožňuje u předškoláků na konci docházky do MŠ nebo po nástupu do 1. třídy určit míru rizika poruchy učení.

 

Reedukace matematiky a českého jazyka – aneb: „Jak na matematiku a český jazyk?“ - nápravná cvičení z českého jazyka a matematiky (pomůcky, nácvik početních operací, nových učebních strategií, čtení, pravopisná cvičení,…).